ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, TETRAGON AE, STEFICON AE, UP2METRIC ΙΚΕ

VIRTUAL DIVER

Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας υποθαλάσσιων εικονικών εμπειριών για τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας για την ξενάγηση σε φυσικό (τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας) και εικονικό (τεχνικές εικονικής πραγματικότητας) περιβάλλον σε περιοχές τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (π.χ. μοναδικές γεωμορφολογικές δομές, ναυάγια, βυθισμένα λιμάνια και πολιτείες, θαλάσσια πάρκα, περιοχές NATURA κ.λπ.), με σκοπό τον εμπλουτισμό της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού.
Η ενδεικτική εφαρμογή του προγράμματος έγινε για το νησί της Σαντορίνης, σε τρεις διαδρομές, όπου ο επισκέπτης μέσω της χρήσης των VR και AR εφαρμογών έχει τη δυνατότητα πλοήγησης και ξενάγησης στο χερσαίο περιβάλλον της καλντέρας και των οικισμών της, καθώς και στον υποθαλάσσιο χώρο και στην Καμένη, τον ηφαιστειακό κώνο του νησιού.