ΔΡΑΣΗ

Αrtificial Intelligence

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Δεκατρείς (13) επιχειρήσεις και δύο (2) ερευνητικά-ακαδημαϊκά ιδρύματα

WEBSITE

TECHNOPOLIS Αrtificial Intelligence Cluster

Το «Technopolis AI Cluster» έχει ως όραμα να αναδειχθεί ένας ανταγωνιστικός, σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεργατικός σχηματισμός, ο οποίος θα συμβάλλει στην έξυπνη, βιώσιμη, εξωστρεφή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των επιχειρηματικών μελών του, καθώς και όλων των παραγόντων αλυσίδας αξίας του ευρύτερου οικοσυστήματός του. Σκοπός του είναι η ανάδειξη των Τεχνολογιών και Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης σε στρατηγικό κλάδο για τη Θεσσαλονίκη, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Ελλάδα, η ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας, αλλά και η αποτελεσματική διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

Το «Technopolis AI Cluster» συστάθηκε και λειτουργεί κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησης και έγκρισης της πρότασης που υποβλήθηκε στη δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».