ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας-Εργαστήριο Ανθρωπολογίας ΔΠΘ, TETRAGON AE (Ελλάδα), Institute of Organismic and Molecular Evolution Johannes Gutenberg University Mainz, Reiss-Engelhorn Museen (Γερμανία)

WEBSITE

BIOMUSE

Η γενετική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας: Μεταφέροντας ψηφιακά τη βιοϊστορία στα μουσεία

Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή και ανάλυση 50 γονιδιωμάτων προϊστορικών και ιστορικών ανθρώπων, που έζησαν στην Ελλάδα από τη μεσολιθική έως τη βυζαντινή περίοδο, η δημιουργία «ατομικών βιογραφιών», βασισμένων στον γενετικό φαινότυπο και τη μακροσκοπική μελέτη των ατόμων, και η μεταφορά αυτών των ανακατασκευών σε υφιστάμενες ή νέες εκθέσεις μουσείων και χώρων πολιτισμού. Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί να διαφυλάξει και να ψηφιοποιήσει πολύτιμα δεδομένα πολιτισμικής και βιολογικής κληρονομιάς, διαχέοντας τα παράλληλα στο ευρύ κοινό.