ΔΡΑΣΗ

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας-Εργαστήριο Ανθρωπολογίας ΔΠΘ, TETRAGON AE (Ελλάδα), Institute of Organismic and Molecular Evolution Johannes Gutenberg University Mainz, Reiss-Engelhorn Museen (Γερμανία)

WEBSITE

BIOMUSE

Η γενετική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας: Μεταφέροντας ψηφιακά τη βιοϊστορία στα μουσεία

Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή και ανάλυση 50 γονιδιωμάτων προϊστορικών και ιστορικών ανθρώπων, που έζησαν στην Ελλάδα από τη μεσολιθική έως τη βυζαντινή περίοδο, η δημιουργία «ατομικών βιογραφιών», βασισμένων στον γενετικό φαινότυπο και τη μακροσκοπική μελέτη των ατόμων, και η μεταφορά αυτών των ανακατασκευών σε υφιστάμενες ή νέες εκθέσεις μουσείων και χώρων πολιτισμού. Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί να διαφυλάξει και να ψηφιοποιήσει πολύτιμα δεδομένα πολιτισμικής και βιολογικής κληρονομιάς, διαχέοντας τα παράλληλα στο ευρύ κοινό.

Μετά την ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος, η TETRAGON υλοποίησε την περιοδική έκθεση «BioMuse | Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων», στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο και το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με στόχο να αναδείξει και να ενσωματώσει τα αποτελέσματα της έρευνας με σύγχρονα φυσικά και ψηφιακά μέσα.