03.Γραφεία
Από το 1986 η TETRAGON έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 2007 απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθηκών στη Σίνδο.