Έργα έρευνας και καινοτομίας

Η TETRAGON έχει αναλάβει - στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε συνεργασία με ελληνικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, καθώς και με άλλες επιχειρήσεις - την υλοποίηση έξι ερευνητικών έργων. Από αυτά, τα πέντε εντάσσονται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» και το ένα στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας». Τα εν λόγω έργα, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, αφορούν στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εφαρμογών, μεθοδολογιών, υπηρεσιών και τεχνολογιών.

 

ORCHESTRA, Ψηφιακή πλατφόρμα για διαδραστικές πολιτιστικές εμπειρίες:


Αντικείμενο του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας για τη σύνθεση, αναπαραγωγή και διαμοιρασμό ψηφιακών διαδραστικών εμπειριών στον τομέα του πολιτισμού. Η πλατφόρμα απευθύνεται εμπορικά σε φορείς πολιτισμού, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, ωδεία, πολυχώρους για παιδιά, σχολεία κ.ο.κ. Οι φορείς αυτοί θα μπορούν να την αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν πολιτιστικές διαδραστικές εμπειρίες και να τις διανείμουν σε άλλους φορείς.


Πρόγραμμα: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Κοινοπραξία: MOBICS AE, TETRAGON AE, Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής

 

INNOVEXPO, Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εμπλουτισμένη και διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων:


Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που ενσωματώνουν επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο και η πρωτότυπη μεθοδολογία διασύνδεσής τους, με σκοπό τον εμπλουτισμό και τη διαδραστική παρουσίαση εκθέσεων. Πρόκειται για ένα σύνθετο προϊόν που απευθύνεται σε μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, τουριστικούς οργανισμούς, καθώς και παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς του ελληνικού και διεθνούς χώρου, οι οποίοι δημιουργούν ή φιλοξενούν εκθέσεις ή δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο.


Πρόγραμμα: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Κοινοπραξία: TETRAGON AE, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας ΕΚΠΑ

 

Website: https://innovexpo.org/

 

e-ΟΡΑΣΗ, Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας:


Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος υποβοήθησης και ενίσχυσης της αυτονομίας των ανθρώπων με μειωμένη όραση, το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων και αντικειμένων. Μία συστοιχία αισθητήρων (κάμερα, ακουστικό κ.λπ.), κατάλληλα προσαρμοσμένη στα γυαλιά του χρήστη, θα συνδέεται με το σύστημα μηχανικής όρασης που θα εκτελείται στο κινητό του τηλέφωνο και θα τον ενημερώνει για οπτικό περιεχόμενο μέσω της ακουστικής διόδου. 


Πρόγραμμα: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Κοινοπραξία: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚΕΤΑ, TETRAGON AE, ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑAE/OTA


Website: evision-project.gr

 


e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ, Έξυπνη χωροχρονική ολοκλήρωση περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγησης:


Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, θα ανακαλύπτει και θα ενοποιεί σημασιολογικά πληροφορία από διάφορες πηγές, παρέχοντας στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα οργάνωσης και υλοποίησης ολοκληρωμένων τουριστικών διαδρομών και περιηγήσεων. Στο πλαίσιο υλοποίησης του συστήματος θα αναπτυχθούν μία σύνθετη διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογές για έξυπνες κινητές συσκευές (smartphones, tablets, smartglasses).


Πρόγραμμα: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Κοινοπραξία: Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΚΕΤΑ, TETRAGON AE, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς


Website: http://mklab.iti.gr/e-xnilatis-project/

 

VIRTUAL DIVER, Ανάπτυξη ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας υποθαλάσσιων εικονικών εμπειριών για τουριστικούς και πολιτιστικούς φορείς:


Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδραστικής πλατφόρμας για την ξενάγηση σε φυσικό (τεχνικές επαυξημένης πραγματικότητας) και εικονικό (τεχνικές εικονικής πραγματικότητας) περιβάλλον σε περιοχές τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (π.χ. μοναδικές γεωμορφολογικές δομές, ναυάγια, βυθισμένα λιμάνια και πολιτείες, θαλάσσια πάρκα, περιοχές NATURA κ.λπ.), με σκοπό τον εμπλουτισμό της ταξιδιωτικής εμπειρίας και την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού.


Πρόγραμμα: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»


Κοινοπραξία: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, TETRAGON AE, STEFICON AE, UP2METRIC Ι.Κ.Ε.

 

BIOMUSE, Η γενετική κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας: Μεταφέροντας ψηφιακά τη βιοϊστορία στα μουσεία:


Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή και ανάλυση 50 γονιδιωμάτων προϊστορικών και ιστορικών ανθρώπων, που έζησαν στην Ελλάδα από τη μεσολιθική έως τη βυζαντινή περίοδο, η δημιουργία “ατομικών βιογραφιών”, βασισμένων στον γενετικό φαινότυπο και τη μακροσκοπική μελέτη των ατόμων, και η μεταφορά αυτών των ανακατασκευών σε υφιστάμενες ή νέες εκθέσεις μουσείων και χώρων πολιτισμού. Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί να διαφυλάξει και να ψηφιοποιήσει πολύτιμα δεδομένα πολιτισμικής και βιολογικής κληρονομιάς, διαχέοντας τα παράλληλα στο ευρύ κοινό.
Πρόγραμμα: «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας»


Κοινοπραξία: Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας/Εργαστήριο Ανθρωπολογίας ΔΠΘ, TETRAGON AE (Ελλάδα), Institute of Organismic and Molecular Evolution Johannes Gutenberg University Mainz, Reiss-Engelhorn Museen (Γερμανία)